Algemene voorwaarden van:
Zweestek Handelsonderneming B.V.
Schouwersweg  102
4451 HT Heinkenszand
Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 580949890000

(AS 178-10)

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van roerende zaken van Zweestek Handelsonderneming B.V., gevestigd te Heinkenszand, hierna te noemen “de verhuurder”.
2.     De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de huurder”.
3.     Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de huurder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de huurder aangeduid met de term “de consument”.
4.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.     Onder “het gehuurde” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in de overeenkomst nader omschreven roerende zaak – waaronder begrepen machines, materieel en apparatuur – die door de verhuurder aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.
6.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of nadere overeenkomsten.
8.     Indien de verhuurder deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de huurder ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De verhuurder hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:             Totstandkoming overeenkomsten

1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door partijen wordt ondertekend.
2.     Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de verhuurder eerst nadat deze schriftelijk aan de huurder zijn bevestigd.

Artikel 3:             Aanbiedingen, offertes

1.     Alle aanbiedingen c.q. offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de huurder aanvaard, dan heeft de verhuurder het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.     Een samengestelde prijsopgave verplicht de verhuurder niet tot het verhuren van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.
3.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de verhuurder gerechtigd de in het aanbod vermelde huurprijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4.     Aanbiedingen, offertes en huurprijzen gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
5.     Getoonde modellen, opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten, functionaliteiten alsmede afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de verhuurder zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 4:             Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de verhuurder het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 5:             Waarborgsom

1.     De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de huurder moet worden voldaan.
2.     Indien de huurder de verlangde waarborgsom niet tijdig betaalt, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de huurder geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander, onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding.
3.     De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.
4.     Bij het einde van de overeenkomst is de verhuurder gerechtigd alle voor rekening van de huurder komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de huurder ontvangen waarborgsom.

Artikel 6:             Huurperiode en huurprijs

1.     De huurperiode en de huurprijs worden in de overeenkomst vastgelegd.
2.     De huurperiode vangt aan op het moment dat het gehuurde het bedrijf c.q. de vestiging van de verhuurder verlaat en eindigt op het moment van teruglevering of terugkomst op het bedrijf c.q. de vestiging van de verhuurder.
3.     De huurprijs is exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
4.      a.  Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de verhuurder (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door de verhuurder ingeschakelde derden, is de verhuurder gerechtigd de overeengekomen huurprijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de huurder in rekening te brengen.
b.               Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de verhuurder heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de verhuurder er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 7:             Aflevering

1.     De verhuurder en de huurder kunnen overeenkomen dat de verhuurder het gehuurde bij de huurder zal bezorgen. Overeengekomen (afleverings)termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door de huurder schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn verplichtingen alsnog na te komen.
2.     De huurder is verplicht aan de verhuurder tijdig de door verhuurder verzochte informatie met betrekking tot aanvoer en afvoer van het gehuurde ter beschikking te stellen.
3.     Op het overeengekomen afleveradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen. De huurder zal ervoor zorgen dat het gehuurde onmiddel­lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de verhuurder in ieder geval gerechtigd de daaruit voorvloeiende kosten bij de huurder in reke­ning te brengen.
4.     Aflevering van het gehuurde geschiedt op het afleveradres tot (aan de eerste deur) op de begane grond en omvat nimmer de installatie c.q. het gebruiksklaar maken van het gehuurde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.     Vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de huurder komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de huurder, worden eveneens onder de huurperiode begrepen en zijn derhalve voor rekening van de huurder.

Artikel 8:             Eigendom

1.     Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven of derden rechten te verstrekken op het gehuurde anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
2.     Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
3.     Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te be­schikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
4.     Indien de huurder zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde. De verhuurder zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 9:             Gebruik – onderhoud – herstel

1.     De huurder dient het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen, een en ander met inachtneming van de bedienings- c.q. gebruiks- c.q. behandelingsvoorschriften van de verhuurder. De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
2.     Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door de verhuurder of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van de verhuurder.
3.     Indien schade en/of defecten aan het gehuurde buiten de schuld van de huurder zijn ontstaan – zulks ter beoordeling van de verhuurder – heeft de huurder recht op herstel of vervanging van het gehuurde voor de resterende duur van de huurperiode. Dit laatste naar keuze van de verhuurder.
4.     Indien voor de herstelwerkzaamheden retourzending van het gehuurde noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de verhuurder indien de verhuurder hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de verhuurder te bepalen wijze en, indien van toepassing, in de originele verpakking c.q. emballage.
5.     Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de, na verleende toestemming, aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Bij het einde van de overeenkomst beslist de verhuurder of hij wenst dat de door de huurder aange­brach­te wijzigingen en/of aanpassingen worden verwijderd dan wel of hij op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.
6.     De huurder is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode.
7.     De verhuurder is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De huurder dient ervoor te zorgen dat de verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het ge­huurde wordt verleend.
8.     De huurder dient het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de huurder aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

Artikel 10:           Klachten

1.     De huurder dient het gehuurde direct bij het ophalen c.q. direct na de aflevering op zichtbare beschadigingen, defecten en/of afwijkingen te controleren of te laten keuren. Eventuele beschadigingen, defecten en/of afwijkingen dienen zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na het ophalen c.q. de aflevering van het gehuurde aan de verhuurder te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder beschadigingen, defecten en/of afwijkingen door de wederpartij te zijn ontvangen. Voornoemde schriftelijke bevestiging zal als bijlage aan de overeenkomst worden gehecht voor zover de klachten niet al direct bij het ophalen c.q. bij de aflevering door partijen op de huurovereenkomst zijn vermeld.
2.     Overige klachten dienen direct na ontdekking schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
3.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de verhuurder is gemeld, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op.
5.     Lid 4 van dit artikel geldt niet voor de consument.
6.     De huurder dient de verhuurder in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de verhuurder te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
7.     In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de verhuurder te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
8.     Geen klachten zijn mogelijk indien het gehuurde na ontvangst door de huurder van aard en/of samenstelling is veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk is be- of verwerkt.

Artikel 11:           Teruglevering

1.     Na afloop van de huurperiode dient de huurder het gehuurde in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond – behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik e.d. – inclusief de eventueel aangele­verde sleutels en overige toebehoren en in de emballage waarin het is aangeleverd terug te leveren dan wel voor ophalen door de verhuurder ter beschikking te stellen.
2.     De verhuurder zal het gehuurde bij het ophalen c.q. bij teruglevering direct inspecteren. De huurder heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij de ingangsdatum van de overeenkomst bevond, zoals eventuele reinigingskosten, komen – met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage – voor rekening van de huurder.
3.     Indien partijen zijn overeengekomen dat het gehuurde door de verhuurder wordt opgehaald, dient de huurder ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan de verhuurder heeft medegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres de verhuurder het gehuurde kan komen ophalen, voor zover dit nog niet bepaald is.
4.     Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij de verhuurder wordt teruggebracht, c.q. niet kan worden opgehaald door de verhuurder wegens een omstandigheid die aan de huurder is toe te rekenen, wordt – naar keuze van de verhuurder en zonder dat deze daar melding van hoeft te maken – de huurperiode telkens met één dag verlengd dan wel wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in verzuim te zijn en dient de huurder het gehuurde onverwijld terug te bezorgen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.
5.     Indien de huurder het gehuurde ondanks een schriftelijk verzoek van de verhuurder niet binnen de schriftelijk gestelde termijn retourneert c.q. ter beschikking stelt aan de verhuurder, is de huurder een in redelijkheid door de verhuurder te bepalen vergoeding, waaronder begrepen de kosten van het inhuren van zaken ter vervanging van het gehuurde verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding.

Artikel 12:           Garanties

1.     De verhuurder staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het gehuurde maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2.     Indien voor het gehuurde door de fabrikant of leverancier een garantie ten aanzien van capaciteiten, functionaliteiten e.d. is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De verhuurder zal de huurder hierover informeren.
3.     De verhuurder garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat het gehuurde geschikt is voor het doel waarvoor de huurder het gehuurde wenst te gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de huurder heeft bevestigd.
4.     Ingeval door de huurder terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de verhuurder kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het gehuurde dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen huurprijs. Een en ander ter keuze van de verhuurder. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13:           Aansprakelijkheid

1.     Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de verhuurder gegeven garanties aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid.
2.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de verhuurder slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     De huurder is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4.     Indien de verhuurder aansprakelijk is voor door de huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verhuurder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de verhuurder niet uitkeert of de schade niet onder een door de verhuurder gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de verhuurder beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor het gehuurde.
5.     De huurder dient de verhuurder uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6.     In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7.     De huurder kan geen beroep doen op de garantie, noch de verhuurder op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a.    door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde of de door of namens de verhuurder verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b.    door fouten of onvolledigheden in de door of namens de huurder aan de verhuurder verstrekte gegevens en/of bescheiden;
c.    doordat door of namens de huurder reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.
8.     De huurder is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de verhuurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verhuurder of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de verhuurder de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de huurder.

Artikel 14:           Betaling bij bedrijven onderling

1.     De verhuurder heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de huurder te verlangen.
2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de huurder niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.     Indien na aanmaning door de verhuurder betaling alsnog uitblijft, heeft de verhuurder bovendien het recht aan de huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5.     Bij uitblijven van volledige betaling door de huurder, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de huurder alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de verhuurder eveneens indien hij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.
6.     Door de huurder gedane betalingen worden door de verhuurder eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7.     De huurder mag de vorderingen van de verhuurder niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de verhuurder heeft. Dit geldt eveneens indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15:           Betaling bij consumenten

1.     De verhuurder heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.     Indien na aanmaning door de verhuurder betaling alsnog uitblijft, heeft de verhuurder bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de verhuurder de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5.     De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

6.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de verhuurder het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7.     Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de verhuurder eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8.     Door de consument gedane betalingen worden door de verhuurder eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16:        Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

1.     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden, op het tijdstip waarop de huurder:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2.     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3.     De huurder is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17:           Overmacht

1.     Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de huurder of de verhuurder, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de huurder te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.     Onder overmacht aan de zijde van de verhuurder wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de verhuurder, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de verhuurder.
3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de verhuurder en/of van de huurder of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen alsmede het verloren gaan, teniet gaan of beschadigd raken van het gehuurde op een zodanig tijdstip dat de verhuurder het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen dan wel gerepareerd op het moment van aanvang van de huurperiode.
4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden zijn verplichtingen jegens de verhuurder tot aan dat moment na te komen.

Artikel 18:           Annulering, opschorting

1.     Ingeval de huurder de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de verhuurder een door de verhuurder nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De verhuurder is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de huurder in rekening te brengen.
2.     De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de verhuurder vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3.     De verhuurder is gerechtigd alle reeds door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de door de huurder verschuldigde schadevergoeding.
4.     Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de huurder is de vergoeding voor alle op dat moment reeds gemaakte kosten direct opeisbaar en is de verhuurder gerechtigd deze bij de huurder in rekening te brengen.
5.     Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de huurder gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de verhuurder te vergoeden.

Artikel 19:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.     Op de tussen de verhuurder en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de verhuurder is gevestigd, zij het dat de verhuurder altijd de be­voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de huurder is gevestigd.
3.     De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de verhuurder. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de verhuurder schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4.     Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, is de verhuurder gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de huurder gevestigd is.

Datum: 28 augustus 2013